Semalt, Windows-da çykýan pop-up goşundylaryny nädip blokirlemelidigini düşündirýär

2017-nji ýyldan bäri tehnologiýanyň durmuşymyzy ep-esli wagt alandygyny aýtmak adalatly. Internet indi her sekuntda has köp enjamy birleşdirýär we ondan geçýän maglumatlaryň mukdary gaty uludyr. “ Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Lisa Mitçeliň pikiriçe, bu hakykat köp mümkinçilikleri we artykmaçlyklary getirýär, şeýle hem ulanyjylary ýygy-ýygydan bizar edýän birnäçe mesele bilen baglanyşykly: açylan mahabatlar bilen iş salyşmak!

Windows-y kompýuteriňizde işleýän bolsaňyz, durmuşyňyzda bu meselä şübhesiz duş geldiňiz. Ulgam guranyňyzdan soň hemme zat oňat işleýär we birnäçe ulanyş sessiýasyndan soň peýda bolup başlaýan pop-uplarda hiç hili mesele ýok. Bu wagtdan soň, bu mahabatlaryň hiç biri-de diýen ýaly Windows-yň özi bilen baglanyşykly bolmasa-da, kynçylyk çekmek hasam kynlaşýar. Bu makalada web brauzeriniň iň möhüm meselelerinden birini çözmegiň birnäçe usulyny hödürlemek isleýäris: çykýan mahabatlary nädip blokirlemeli.

Arassalamaga başlamazdan ozal bu pop-poplaryň nireden gelýändigini düşündirmek isleýäris. Windows-dan gelmeýändigi sebäpli, gelip çykyşy adatça zyýanly programma üpjünçiligini, mahabat programma üpjünçiligini ýa-da PUP-lary (Potensial islenmeýän programmalar) gurýan web sahypalarynda ýerleşýär. Köp programmalar meseläniň başga bir bölegi bolan öz pop-poplaryny öndürmäge ýykgyn edýärler. Gelip çykyşyna garamazdan pop-uplary petiklemek iki basgançakly prosesdir: ilki bilen kompýuteriňizi islendik zyýanly programma üpjünçiliginden ýa-da mahabat programma üpjünçiliginden arassalaň we yzlarynda çykýan pop-bloklary blokirlemek üçin brauzer giňeltmelerini ulanyň.

Ine edip biljek zatlaryňyz az:

1. Windows ulgamyňyzy arassalaň. Adatça, AVG ýaly adaty antiwirus programmasyny işletmek ýeterlik däl. Kompýuteriňizde tapýan islendik zyýanly programma üpjünçiliginden dynmak üçin ýörite döredilen Malwarebytes Anti-Malware ýaly ýörite, hünärli ideg gerek bolar. Şonuň ýaly-da, Adware programmasyny aýyrmak üçin AdwCleaner ýaly programma ulanyp bilersiňiz. Bu programmalar hem ulanmaga mugt, hem-de örän peýdaly, olary ulananyňyzda ýadyňyzdan çykarmaň, sebäbi möhüm bir zady tötänleýin ýa-da aşa çäklendiriji bilen ýok etmek islemeýärsiňiz.

2. Brauzer goşmaçalaryny guruň. Goşmaçalaryň köpüsi birnäçe brauzerde işleýär: Google Chrome, Firefox, Edge, Opera ýa-da Safari. Bu goşmaçalar traffigi seljermekde we tapýan pop-poplaryny petiklemekde ýöriteleşendir. Sazlamany brauzeriň opsiýalarynda "Mazmun" menýusyndan tapyp bilersiňiz we "Haýsydyr bir sahypa açylmagyna rugsat bermäň" setirinde bir zat eşidilýär - bu mysal Chrome-dan. Brauzerler özleriniň açylan bloklaýjylary bilen gelse-de, Ghostery, uBlock Origin ýa-da AdBlock plus ýaly goşmaça birini gurmagy maslahat berýäris.

3. Programma üpjünçiligini we Windows mahabatlaryny duruzyň. Soraň, Microsoft Bing ýa-da Google ýaly pop-uplary ulanmagy halaýan kanuny web sahypalary bar. Önümleriniň haýsydyr birini gurmagyň gyssagly wersiýasyny saýlasaňyz, köplenç PUP-lary gurnarlar. Installationa-da gurnama prosesinde barlaýan zatlaryňyzy ýadyňyzdan çykarmaň ýa-da programma üpjünçiligini guranyňyzdan soň hem muny edip bilýän “Unchecky” atly akylly programma ulanyň.

Mundan başga-da, Windows 10-da hatda pop-uplaram bar. Elbetde beýlekiler ýaly bizar däl, ýöne başlangyç menýusynda "teklip edilýän programmalar" berýär. Olary aýyrmak üçin kafeliň üstünde sag basyň we "ähli teklipleri aýyryň" saýlaň.

Goşmaçalardan nädip dynmalydygy baradaky görkezmelerimiz, brauzeriňizi we web-serfing tejribäňizi ep-esli gowulaşdyrar diýip umyt edýäris. Açylýan poplar bu döwürde çözülmeli iň gaharly meseleleriň biridir we hiç kim zerurlykdan has köp ejir çekmeli däldir.

mass gmail